Catalonia

A prayer for women's priesthood

From Iglesia Descalza, by Rebel Girl

 

This prayer for women priests and the sketch to the right, were produced by a Benedictine nun at the Monasterio de Sant Benet in Catalonia, Spain, Sr. Montserrat Unterlöhner (photo), and were originally published in Catalan on Sr. Teresa Forcades y Vila's Facebook page earlier this month. I have translated the prayer into English. -- RG

"Bon Déu, font de llibertat que ens mostres el camí de l'amor incondicional sense límits, concedeix-nos el do de reconèixer, acceptar i estimar el sacerdoci femení.

Beneeix l'Església Catòlica fent possible ben aviat l'ordenació de les dones, de tal manera que posin tots els seus dons i la seva riquesa espiritual i humana al servei de la Comunitat.

Concedeix-nos que el magisteri de l'Església permeti que les dones puguin proclamar i predicar la Paraula de Déu des de l'ambó i puguin partir i repartir el pa de l'Eucaristia i administrar els sagraments que convingui.

Que la joia, la pau i la fidelitat de l'amor de Crist envers les dones ens ajudin a escoltar, acollir i exposar sense por allò que l'Esperit inspiri avui en els nostres cors,tot animant, especialment a les dones, a escoltar la pròpia vocació i ser capaces d'assumir amb generositat una nova responsabilitat dins de l'Església en bé de tothom. Ho demanem per Crist Senyor nostre. Amén."

"Good God, source of freedom who shows us the path of unconditional love without limits, grant us the gift to recognize, accept and value women's priesthood.

Grant that the Magisterium of the Church allow women to preach and proclaim the Word of God from the ambo and that they be able to break and share the bread of the Eucharist and administer the appropriate sacraments.

Bless the Catholic Church that it may soon make women's ordination possible, that they might put all their gifts and their human and spiritual wealth at the service of the Community.

That the joy, peace and faithfulness of Christ's love towards women help us listen to, welcome and fearlessly express what the Spirit inspires in our hearts today, encouraging all, especially women, to listen to their own vocation and be able to generously assume new responsibility within the Church for the good of everyone. We ask this through Christ our Lord. Amen."